Friday, December 07, 2007

President Halonen's Letter to Finns Abroad

Yesterday was the 90th anniversary of Finland's independence. My mother forwarded a letter from President Halonen to all Finns abroad that her Finnish club had been sent. I find it remarkable what this says about her (President Halonen's, not my mother's) deep understanding of cultural globalization and its implications for her country. And sort of mine. I'd vote for her. I think she should run for President of the United States of America. This letter made me feel very close to belonging in Finland, even though I know it's not that simple.

TASAVALLAN PRESIDENTIN ITSENÄISYYSPÄIVÄTERVEHDYS

Ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2007

Kuluvana vuotena vietämme Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlaa. Voimme olla ylpeitä siitä, että pohjoinen, lähtökohdiltaan hyvin köyhä maamme on vuosikymmenien kuluessa kehittynyt sitkeällä työllä pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, joka selviää kovassakin kansainvälisessä kilpailussa. Suomalaisten on syytä olla myös kiitollisia sotiemme veteraanisukupolvelle, joka puolusti itsenäisyyttämme ja jälleenrakensi maatamme.

Tänä päivänä Suomi on osa yhä kansainvälisempää maailmaa. Olemme jäsenenä Euroopan unionissa ja aktiivisesti mukana kansainvälisissä järjestöissä, kuten Yhdistyneiden kansakuntien toiminnassa. Kuluneiden vuosikymmenien aikana myös talouselämämme on kansainvälistynyt. Suomalaiset yritykset ovat lisänneet ja laajentaneet toimiaan ulkomailla, samalla kun ulkomaalaiset yritykset ovat tuoneet toimintojaan Suomeen.
Kansainvälistyminen näkyy ihmisten lisääntyneenä liikkuvuutena. Suomesta mennään ja Suomeen tullaan työtehtäviin, opiskelemaan, eläkepäiviä viettämään. Ihmiset liikkuvat maasta toiseen jokaisessa elämänkaarensa vaiheessa.

Te, suomalaiset maailmalla, olette keskeisessä asemassa vaikuttamassa siihen, millainen kuva Suomesta muodostuu. Riippumatta siitä, oletteko asettuneet ulkomaille pysyvästi vai määräajaksi, te kaikki teette tärkeää työtä Suomen ja suomalaisuuden lähettiläinä. Te myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita ja rikastutatte näin suomalaisuutta. Teidän tekemänne työ ja luomanne verkostot ovat korvaamattomia.

Suomelle on tärkeää, että teidän ulkosuomalaisten siteet kotimaahan säilyvät. Kaikki te elätte, työskentelette ja toimitte kansallisina vähemmistöinä nykyisissä asuinmaissanne. Toivon, että voitte tässä ominaisuudessa kertoa kokemuksistanne
Suomelle, joka on yhä varsin yhtenäisen kulttuurin maa hyvin pienine etnisine vähemmistöineen, mutta vääjäämättä muuttumassa yhä monikulttuurisemmaksi. Te tunnette sen voiman ja mahdollisuudet, joita taustaltaan erilaiset ihmiset voivat yhteiskunnalle antaa. Meillä Suomessa voisi olla siitä opittavaa. Lämmin tervehdykseni Suomen 90. itsenäisyyspäivänä!

Tarja Halonen
Tasavallan presidentti

Translation:

THE INDEPENDENCE DAY GREETING OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

To the overseas Finnish community Dec 6, 2007

During this year, we are celebrating the 90th anniversary of Finland's independence. We can be proud of that our northern, originally poor country has developed over the decades with long and enduring work into a welfare society [difficult to translate - a society that is rich enough to take care of all its citizens] that is surviving even in hard international competition. Finns also have reason to be thankful to the veteran generations of our wars, who defended our independence and rebuilt our country.

Today, Finland is part of an increasingly international world. We are members of the European Unions and are actively involved in international organizations, such as the United Nations. During the past couple of decades, our economy has also become more international. Finnish companies have added and expanded their activities abroad, while foreign companies have brought their business to Finland. Internationalization manifests itself as increased mobility. People move in and out of Finland for work, studies, for retirement. People are moving from one country to another in every phase of life.

You, Finns in the world [implied: outside Finland, but less alienating overtones than 'abroad'], are in a central position to influence what kind of a picture people have of Finland. Regardless of whether you live abroad permanently or only for a time, you are all doing important work as ambassadors for Finland and Finnishness. You also transfer the influences you have encountered abroad to Finland, and thus enrich Finnishness. Your work and the networks you create are irreplacable.

It is important to Finland that the bonds of you Finns abroad to Finland remain. All of you live, work and act as national minorities in your current places of residence. I hope that in that capacity you can tell us about your experiences to Finland, which is still really a monocultural country with its very small populations of ethnical minorities, but is unavoidably becoming more multicultural. You know the power and the possibilities that people of different backgrounds can give to society. We in Finland could learn from that. My warm greetings on the 90th anniversary of Finland's independence!

Tarja Halonen
The President of the Republic

No comments: